Dutch Jewry History Logo

Hebrew

  • טל, אלחנן, הקהילה האשכנזית באמסטרדם במאה הי”ח (ירושלים, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, 2010).
  • מכמן, יוסף, מכמני יוסף, עיונים בתולדות יהודי הולנד וספרותם. [מבחר ממחקריו של יוסף מכמן בהגיעו לגבורות. כולל הקדמה ע”י פרופ’ ד. מכמן ופרופ’ י. קפלן]. (ירושלים תשנ”ד-1994).
  • מכמן, יוסף, מחקרים על תולדות יהדות הולנד, כרך חמישי (ירושלים תשל”ח-1988).
  • מכמן, יוסף, מחקרים על תולדות יהדות הולנד, כרך רביעי (ירושלים תשמ”ה-1984).
  • מכמן, יוסף, מחקרים על תולדות יהדות הולנד, כרך שלישי (ירושלים תשמ”א-1981).
  • מכמן, יוסף, מחקרים על תולדות יהדות הולנד, כרך שני (ירושלים תשל”ט-1979).
  • מכמן, יוסף, מחקרים על תולדות יהדות הולנד, כרך ראשון (ירושלים תשל”ה-1975).