Dutch Jewry History Logo

להירשם כחבר

על ידי הצטרפות כחבר לעמותה של המרכז לחקר תולדות יהדות הולנד תתמוך במרכז ובספרייתו.

חברי העמותה:

  • רשאים להשתמש ולשאול ספרים וחומר אור-קולי מספרייתנו העשירה.

  • זכאים להצביע ולהשמיע את דברם בכנס הכללי השנתי של העמותה.

  • מקבלים מידע והזמנה לפעילויות המרכז כגון הרצאות ותערוכות.

דמי החבר השנתיים הם תרומה בסך 175 שקלים חדשים.

אם ברצונך להיות חבר העמותה של המרכז לחקר תולדות יהדות הולנד הנך מתבקש למלא את הטופס המקוון לבקשת הצטרפות.