Dutch Jewry History Logo

המרכז​

המרכז לחקר יהדות הולנד עוסק בהיסטוריה, בתרבות ובמסורות של יהודי הולנד: היהודים הספרדים והאשכנזים וההיסטוריה החברתית והתרבותית , הספרות והאומנות שלהם, בהולנד ובמושבותיה וגם מחוצה להן.

מטרת המרכז לעודד וליזום מחקר מדעי בתולדות היהודים בהולנד באופן הרחב ביותר של המושג.

אחת לשלוש שנים נערך סימפוזיון, המתקיים לסירוגין בישראל ובהולנד. מתנהלים פרויקטים מחקריים במגוון של נושאים, כגון תולדות היהודים הפורטוגזיים במאות השבע עשרה והשמונה עשרה, תולדות הבלשנות העברית בהולנד, מוסיקה ליטורגית, תרגום לעברית של ספרים ומסמכים שונים.

למרכז ספריה ובה אוסף ספרים יחיד במינו המונה כמה אלפי כותרים וכן כתבי עת וחומר אור-קולי. אוסף הספרים גדל בהתמדה הודות לרכישות ומתנות.

כמוכן מכילה הספרייה מספר אוספים ארכיוניים, בהם ארכיונים אישיים. קטלוג הספרייה מקוון.

המרכז נוסד בשנת 1968 ביוזמתו של ד"ר יוסף מלקמן-מיכמן ז"ל והוא חלק מן האוניברסיטה העברית החל משנת 1972.